خانه

 

 

 

معرفی

دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا با هدف ایجاد اشتغال دائم برای جوانان و جویندگان شغل توسط کارآفرین برتر کشور دپارتمان دیده بان توسعه کارآفرینی آسیا تأسیس شده است. ماموريت دیده بان توسعه کارآفرینی آسیا عبارت است از توسعه و ترويج تفکر خلاق و فعاليت مولد در ميان جوانان و زمينه‌سازي براي تبلور و تجلي خصيصه خودباوري و تلاش در جهت تحقق عيني جایگاه انساني افراد در جامعه به‌عنوان نيروهاي اثربخش و کوشش براي توان‌افزايي آنان در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و گسترش مشارکت فعال آنان در توسعه و افزايش توان ملي کشور.

موسسين دیده بان کارآفرینی آسیا با علم به جايگاه و نقش عناصر موثر در فرآيند ترويج و توسعه کارآفريني در سطح ملي، سعي در تجميع صاحبان ايده‌هاي خلاق و تجارب حرفه‌اي نموده و معيارهاي زير را براي انتخاب اعضا در نظر گرفته‌اند:‏
* نماد نوآوري و کارآفريني
* نماد وفاق اجتماعي
* مورد اعتماد عمومي
* برخورداري از تجارب علمي و مديريت اجرايي
* برخورداري از حس مسئوليت در سطح ملي
* ترکيبي بودن اعضاء از نظر جنسيت، نوع فعاليت، نوع تخصص و جايگاه‌هاي اجتماعي
بر اين اساس تاکنون جمع زيادي از مديران و کارآفرينان صاحب‌نام خاصه از بخش خصوصي به دیده‌بان کارآفرینی آسیا پيوسته و اهداف آن را مورد حمايت خود قرار داده‌اند.‏


اهداف و وظايف

اهداف و وظايف دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا عبارت است از برنامه‌ريزي و فعاليت براي توسعه فرهنگ کارآفريني جوانان و تحقق و تبلور آن در سطوح مختلف جامعه که اهم موارد آن به قرار زير مي‌باشد:‏
* توسعه و ترويج فرهنگ خلاقيت، نوآوري و کارآفريني و تولید کالای ایرانی
* کشف استعدادهاي خلاق و کارآفرين در سطح کشور
* کمک به تدوين ساماندهي ايده‌ها و انديشه‌هاي خلاق و کارآفرين
* تلاش در جهت توسعه فرآيند تحقق ايده‌هاي خلاق‏
* پشتيباني از فعاليت‌هاي آموزشي و ترويجي کارآفريني و اجراي طرح‌هاي ملي و منطقه‌اي در اين زمينه
* کمک به ارتقاي ظرفيت مديريتي کارآفرينان
* ايجاد بانک اطلاعاتي و شبکه ارتباطي کارآفرينان با هدف ارائه پشتيباني علمي، و دريافت بازخوردهاي لازم از جريان کارآفريني در سطح کشور و منطقه‏
* فراهم ساختن فرصت‌هاي جديد کسب و کار در عرصه کارآفريني
* تلاش در جهت اصلاح و بهبود قوانين و برقراري سيستم‌هاي حمايتي در محيط کارآفريني در چهارچوب قوانين موضوعه
* کمک به توسعه و ترغيب تئوري‌پردازي در حوزه کارآفريني در سطح ملي
* کمک به انتقال دانش و تکنولوژي در محيط کارآفريني
* مستندسازي تجارب الگوهاي کارآفريني
* پيوند با تشکل‌هاي ملي و منطقه‌اي معتبر در حوزه کارآفريني و کسب و کار‏
* ارائه خدمات مشاوره به کارآفرينان و مراجع قانوني ذيربط
* ترويج کارآفريني و توسعه فرهنگ کسب و کار از طريق تهيه فيلم‌هاي مستند و برنامه‌هاي تلويزيوني
* کمک به جذب و هدايت منابع دولتي در طرح‌هاي موفق کارآفرينان
* کمک به توسعه ظرفيت و قابليت مراکز و موسسات آموزشي و مشاوره‌اي کارآفريني
* توسعه سيستم‌ها و روش‌هاي مراجع قانوني و نهادهاي رسمي (بانک‌ها، موسسات مالي-اعتباري و …) در مسير توسعه کارآفريني
* کمک به توسعه مطالعات و تحقيقات ملي و منطقه‌اي در زمينه کارآفريني
* پرورش مربي و مشاور کسب و کارهاي کوچک و متوسط‏
* همکاري مشترک با موسسات بين‌المللي و خارجي معتبر در راستاي توسعه‏
* ارائه پيشنهاد لوايح قانوني به منظور حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي نوآورانه در کسب و کار و طرح‌هاي آغازين هم‌چون حمايت‌هايي که از مالکيت‌هاي معنوي به‌عمل مي‌آيد.‏
* تلاش در جهت احراز صلاحيت‌هاي علمي-مديريتي و تخصص براي تشويق و ترغيب و جلب سرمايه‌هاي خصوصي در عرصه فعاليت‌هاي کارآفريني
* تلاش در جهت جلب مشارکت نهادهاي مالي-اعتباري معتبر در حمايت از برنامه‌های دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا
* تلاش در جهت جلب حمايت موثر تشکل‌ها و نهادهاي صنفي معتبر در سطح ملي و منطقه‌اي براي پيوستن به دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا و حمايت از آنها
* مشارکت در تاسيس مراکز علمي-فرهنگي براي تحقق اهداف تعریف شده
* و هر نوع فعاليت ضروري مرتبط براي تحقق اهداف تعریف شده