محصولات کارآفرینی

دکتر صادق شیبانی در حوزه کارآفرینی صاحب سه اثر متمایز و مفید هستند. عناوین این کتاب ها در زیر آمده است:

  • تاثیر سبک مدیریت بر سلامت سازمان

  • کارآفرینی

  • اصول سرپرستی سازمانهای نوین

                                       


کتابهای کارآفرینی از دیگر نویسندگان:

کسب و کار جوانانتئوریهای کارآفرینی

نویسنده: محمود احمد پور داریانی،محمد کاظم نصیری

کارآفرینی پیشرفته

نویسنده: محمود احمد پور داریانی

نویسنده: محمود احمد پور داریانی،علی ملکی