مراحل پذیرش

فرد متقاضی ابتدا در مرکز با مشاوران ما مصاحبه می‌شود. سپس با توجه به سرمایه‌های موجود و زمینه‌ی کاری درخواستی، منابع و امکانات و همچنین راهنمایی های گام به گام برای ایشان درنظر گرفته می‌شود.