لوگو دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا
دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا

آثار منفی شیوع ویروس کرونا بر پیکره ی اقتصاد

آثار منفی شیوع ویروس کرونا بر پیکره ی اقتصاد

یکی از مهمترین آثار ویروس کرونا که در کنار حوزه اقتصادی، حوزه های اجتماعی و فرهنگی را هم درگیر می کند بیکاری است،که در نتیجه کاهش رفاه معیشتی و اقتصادی در این دوران به شدت خودنمایی خواهد کرد.

ادامه مطلب